Materská škola

Materská škola Jakubov                                                                  telefonický kontakt: 034/ 77 33 343

Skolka02

V Materskej škole  sa uskutočňuje predprimárne vzdelávanie. Výchovno-vzdelávacie pôsobenie sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu „Slniečko“, ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v Materských školách.

Materská škola je  s celodennou výchovnou starostlivosťou. V súčasnosti sú v MŠ štyri triedy s  počtom 73 detí. Tomuto počtu detí zodpovedá veľkosť vnútorných aj vonkajších priestorov školy. Materská škola je moderne zariadená, vybavená dostatočným množstvom didaktického materiálu a techniky, pomocou ktorej prebieha výchovno-vzdelávací proces na vysokej úrovni. Zabezpečujú ho kvalifikované pedagogičky, ktoré sa pravidelne zúčastňujú vzdelávaní, ktoré rozširujú ich obzor a kompetencie. Poskytujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá je organizovaná tak, aby vytvárala vhodné podmienky pre zdravý rast a vývoj detí, s prihliadnutím na vek detí, ich zdravotný stav a stupeň  ich psychosomatického vývoja.

Ako jediný na okolí a možno i na Slovensku sa môžeme pochváliť modernou oblúkovitou budovou, v ktorej priestor triedy krášli kmeň stromu.  Školský dvor je priestranný a rozdelený na samostatné 3 areály. Súčasťou každého je pieskovisko, detské preliezky, domček so šmýkačkou a dopravné ihrisko, ktoré ponúka deťom možnosť zdokonaľovať sa v technike jazdy na odrážadle, či kolobežke, ale zároveň pomáha upevňovať poznatky z dopravnej výchovy.

Prevádzka MŠ je od 6:30 hod do 16:30 hod. Deti prichádzajú s rodičmi do šatne, kde si odložia osobné veci a rodič ich odvedie do triedy, kde dieťa odovzdá učiteľke.  Pri podozrení na ochorenie v priebehu dňa, učiteľka okamžite informuje telefonicky rodiča.

 

Denný poriadok:

 

06:00          otváranie školy, vetranie miestností

06.30          hry a činnosti podľa výberu detí a zdravotné cvičenia

08:50          hygiena, stravovanie- desiata

                   dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

                   pobyt vonku

11:15          hygiena, stravovanie- obed

                   čas oddychu

14:15          hygiena, stravovanie- olovrant

                   popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

                   krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí

16:30          zatváranie MŠ

 

 

Za všetky činnosti a ich dodržiavanie je zodpovedný pedagogický zamestnanec, ktorý zároveň zodpovedá za bezpečnosť detí.

Skolka04

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

 • Predprimárne vzdelávanie je plnohodnotným východiskom všeobecného vzdelávania pre ďalšie stupne vzdelávania,
 • Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať ich jedinečnosť
 • Rozvíjať a podporovať schopnosť detí kooperovať v skupine
 • Pripraviť deti na vstup do Základnej školy po všetkých stránkach, celostne rozvíjať osobnosť detí
 • Podporovať nadanie a záujmy každého dieťaťa
 • Rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v oblasti komunikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívanie informačno-komunikačných technológií, matematickej gramotnosti, kompetencií v oblasti prírodných a technických vied a technológií, sociálnych a občianskych kompetencií.
 • Podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu formou hry
 • Naučiť deti rešpektovať všeľudské etické hodnoty
 • Naučiť deti chrániť svoje zdravie, vrátane využitia zdravej výživy
 • Pestovať u detí návyky, súvisiace so zmyslom pre zdravý životný štýl
 • Rozvíjať u detí environmentálne cítenie a potrebu chrániť životné prostredie
 • Utvárať a rozvíjať národné povedomie detí , prostredníctvom ľudovej slovesnosti, pestovať u detí záujem o ľudové tradície a zvyky
 • Posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre
 • Rozvíjať spoluprácu rodiny a školy
 • Prehlbovať spoluprácu Materskej školy so Základnou školou, Obecným úradom a inými inštitúciami

 

Vlastné zameranie školy 

 • Materská škola má charakter rodinného typu, čo znamená úzku spoluprácu rodiny a školy, upevňovanie dobrých vzťahov a vzájomné rešpektovanie sa. Vedieme deti k tolerancii, úcte, sociálnemu cíteniu.
 • Materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, prezentuje ľudové tradície nášho regiónu. /pravidelné kultúrne podujatia pri príležitosti Vianoc, Fašiangov, vítanie jari, Dňa matiek,/ škola sa prezentuje formou kultúrnych vystúpení.
 • Materská škola je zaradená do siete škôl podporujúcich zdravie. V roku 1995 sme získali certifikát. Ako zdravá škola organizujeme množstvo aktivít, ktoré podporujú zdravie detí, ich zdravé myslenie a zdravý spôsob života. Pestovať vzťah k prírodnému prostrediu, poznávať ho a zároveň chrániť.
 • Materská škola úzko spolupracuje s inými školami v okolí, naše deti sa prezentujú na okresných súťažiach v speve, kreslení, recitácií a športe.
 • Individuálnym prístupom rozvíjame u detí talent v krúžkovej činnosti.

  

Učebné osnovy:

Pri tvorbe Školského vzdelávacieho programu a tvorbe učebných osnov vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu, berieme do úvahy vnútorné i vonkajšie podmienky našej materskej školy a tiež osobitosti predškolského vzdelávania. Súčasťou ŠkVP je rozvíjanie znalostí cudzích jazykov, rozvíjanie ľudových  tradícií a začleňovanie environmentálnyh prvkov do výchovno- vzdelávacieho procesu.

Zameriame sa na celostný rozvoj osobnosti detí v poznávaní dieťaťa ako seba samého, sveta ľudí, prírody a kultúry.

Prostredníctvom zmysluplnej výchovno-vzdelávacej činnosti  rozvíjame  kľúčové kompetencie:

 • Psychomotorické kompetencie a spôsobilosti
 • Osobnostné a interpersonálne kompetencie- základy sebauvedomovania

                                                                         -základy angažovanosti

 • Sociálne kompetencie
 • Komunikatívne kompetencie
 • Kognitívne kompetencie -základy riešenia konfliktov

                                             -základy kritického myslenia

                                             -základy tvorivého myslenia

 • Učebné kompetencie
 • Informačné kompetencie

 

Každodennou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj rozvíjanie a upevňovanie kultúrnych, hygienických  stravovacích a spoločenských návykov detí, pozornosť  venujeme rozvíjaniu zručností súvisiacich s osobnou hygienou a sebaobsluhou  detí predškolského veku.

Skolka03

Podmienky pohybovej aktivity:

Deti majú možnosť voľne sa pohybovať v priestoroch triedy. V umyvárke, jedálni a v šatni je pohyb detí aj činnosť organizovaná, kvôli bezpečnosti detí. Odolnosť organizmu detí zvyšujeme pravidelným pohybom vonku, podľa počasia v určitých ročných obdobiach. Pobyt vonku časovo upravujeme podľa poveternostných podmienok /dážď, silný vietor, letné slnko.../ Využívame  telovýchovné aktivity medzi jednotlivými činnosťami a každodenným ranným cvičením zvyšujeme pohybovú zdatnosť detí. Všetky pohybové aktivity napomáhajú deťom k návyku na pravidelné cvičenie a radosť z pohybu.

 

Stravovanie: Strava je pripravovaná v kuchyni MŠ, ktorej kapacita zodpovedá počtu detí.  Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, za hygienu pri príprave stravy zodpovedá vedúca školskej jedálne spolu s kuchárkou. Kultúru stolovania  zabezpečujú pedagogickí zamestnanci.

 

Pitný režim: Pitný režim zabezpečujú pedagogickí zamestnanci. V triedach majú k dispozícii nádoby aj poháre. Deti majú voľný prístup do umyvárky k pitnej vode. Deťom sa podáva pitná voda alebo čaj, ktorý pripraví kuchárka. Pri pobyte vonku majú deti k dispozícii galón s pitnou vodou, ktorý si sami obsluhujú.

 

Projekty:

 • Materská škola pracuje na projekte Škola podporujúca zdravie, ktorého úlohy sú rozpracované v pláne Environmentálnej výchovy..
 • Materská škola je prihlásená do úspešného projektu Goodyear- Bezpečná škôlka.
 • Zapojili sme sa do projektu separácie odpadu „Tekosman“
 • ŠJ je zapojená do Európskeho programu podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách „Školské ovocie“

  

Organizácia školského roka:

Školký rok 2016/2017 sa začína 1.9.2016. Školské vyučovanie sa začína 5.9.2016.

Materská škola je v čase zimných prázdnin zatvorená t.j. od 23.12.2016 do 8.1.2017, /prevádzka začína 9.1.2017/.

Školský rok 2016/2017 sa končí 30.6.2017.

Cez letné mesiace bude Materská škola zatvorená  5 týždňov.

 

Zadelenie do  tried:

1.trieda- deti vo veku od 2,5 -3 roky  -14 detí

         Triedna učiteľka: Karolína Martinková

                                  Zuzana Moravčíková

                 

 

2.trieda- deti vo veku od 3 -4 roky  -18 detí

         Triedna učiteľka: Iveta Čermáková          

                                  Slávka Siváková

 

3.trieda- deti vo veku od 4 -5 rokov -17 detí

         Triedna učiteľka:  Agneša Fratričová

                                   Anna Petrášová /zastupuje Petru Zielbauerovú- MD/ 

4.trieda- deti vo veku od 5 -6 rokov  -23 detí

         Triedna učiteľka: Linda Kamenistá 

                                  Beata Škuntová

 

Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti:

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka Materskej školy.

Predprimárne vzdelanie umožňuje rozvoj štátneho jazyka, rozvíja poznávanie a vnímanie prírodných a spoločenských vied, zabezpečuje rozvoj fyzickej a pohybovej stránky, povedomie zdravia a rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom kultúry a umenia, pričom bázou je realita dieťaťa. /ISCED O/

Dieťa v závere predškolského veku, má dosiahnuť elementárne základy kľúčových kompetencií.

Skolka01

Aktivity:

 

september       Deň svetlonosov

                        Rodičovské združenie

                        Športovo-turistické vychádzky  

                        Dopravný týždeň  

                 

október           Vystúpenie pre dôchodcov –mesiac úcty k starším

                        Zdravá výživa, ovocné a zeleninové  pochúťky Deň jablka

                        Plody jesene- čo príroda ponúka,  výstavka

 

november       Zdravé zúbky

                                  

december        Mikuláš v škôlke      

                       Vianoce v MŠ        

                       Výstavka prác detí z VV a PV         

 

január             Zimné radovánky –stavanie snehuliakov

                 

február           Detský karneval        

                      Pochovávanie basy

 

marec        Mesiac knihy, požičiavanie a predaj kníh

                 Návšteva knižnice

Návšteva 1.triedy ZŠ

 

apríl          Brigáda na školskom dvore

Policajti na dopravnom ihrisku

 

máj           Deň matiek, vystúpenie 

                 Školská olympiáda

                 Plavecký výcvik detí 

 

 

jún            Medzinárodný deň detí

                 Deň otcov –Indiánsky deň    

                 Rozlúčka so školákmi a deťmi – učiteľky

 

 

Súbory na stiahnutie:
prihláška dieťaťa do Mš 38 kB 04.02.2016

FacebookFacebook