Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zásady poskytovania informácií

Povinné zverejňovanie informácií a spôsob zverejnenia

 

Obec Jakubov  je povinná zverejniť tieto informácie:

 1. spôsob zriadenia obce, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
 2. miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
 3. miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia obce  vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
 4. postup, ktorý musí obec  dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 5. prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec   koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci,
 6. sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec  vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Informácie uvedené v ods. 1 je obec  povinná zverejniť spôsobom umožňujúcim hromadný prístup – na webovej stránke obce a zároveň v sídle povinnej osoby a na všetkých jej pracoviskách na verejne prístupnom mieste. Zverejnenie informácií, každú zmenu alebo doplnenie informácií zabezpečia pracovníci obecného úradu.

Obec Jakubov je povinná ďalej zverejniť:

 1. termíny zasadaní obecného zastupiteľstva a návrh programu rokovania OZ
 2. zápisnice z verejných zasadaní OZ,
 3. texty návrhov všeobecne záväzných nariadení obce,
 4. texty schválených uznesení OZ a všeobecne záväzných nariadení obce,
 5. údaje o dochádzke poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ,
 6. výpisy o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí OZ,

Informácie uvedené v ods. 3 tohto článku je obec  povinná zverejniť spôsobom umožňujúcim hromadný prístup – na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obecného úradu. Zverejnenie informácií, každú zmenu alebo doplnenie informácií zabezpečia zamestnanci OcÚ.

Obec  je povinná zverejniť informácie o prevodoch nehnuteľností, ktoré obec  previedla do vlastníctva, alebo ktoré prešli do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu

 1. meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
 2. adresa pobytu alebo sídlo,
 3. identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa.

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na byty a nebytové priestory, ktoré boli prevedené do vlastníctva doterajšieho nájomcu za zákonom ustanovenú cenu podľa osobitného predpisu.

Informácie uvedené sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup – na webovej stránke obce a to najmenej po dobu pol roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby. Zverejnenie informácií, každú zmenu alebo doplnenie informácií zabezpečia zamestnanci OcÚ.

Obec  pri povinnom zverejňovaní informácií v zmysle tohto článku je povinná postupovať v súlade s § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií, t. j. obec  nezverejní tú informáciu, ktorá je predmetom ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva a ďalších obmedzení prístupu k informáciám v zmysle citovaných ustanovení.