Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Opravný prostriedok

Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odvolanie sa podáva na Obecnom úrade Jakubov.

Ak je odvolanie adresované priamo starostovi obce, hlavnému kontrolórovi, alebo zamestnancovi obce, tento adresát je povinný odovzdať odvolanie na sekretariát OcÚ za účelom jeho zaevidovania. Sekretariát odvolanie bezodkladne postúpi príslušnému zamestnancovi na vybavenie. Vecne príslušný zamestnanec zváži, či vyhovie alebo nevyhovie odvolaniu žiadateľa a oznámi to zamestnancovi sekretariátu. Ak žiadateľ podal odvolanie, možno mu v plnom rozsahu vyhovieť do 30 dní od jeho doručenia. Ak príslušný zamestnanec odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží odvolanie so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu.

O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. O odvolaní proti rozhodnutiu obecného úradu rozhoduje starosta obce.

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.