Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Lehoty vybavenia

Žiadosť o sprístupnenie informácií príslušný odborný zamestnanec Obce Jakubov vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do pätnástich pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.

Za vybavenie žiadosti je zodpovedný starosta Obce Jakubov, príp. hlavný kontrolór.

Zo závažných dôvodov môže starosta predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti, najviac však o osem pracovných dní a o pätnásť pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.

Závažnými dôvodmi sú:
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo Obce Jakubov,

b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,


c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Predĺženie lehoty zamestnanec Obce Jakubov oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.