Obec Jakubov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Materská škola

Materská škola Jakubov      

900 63  Jakubov 406                                                           telefonický kontakt: 034/ 77 33 343

 

Materská škola v Jakubove vyvíja svoju činnosť od roku 1953. Má dlhoročnú tradíciu. V súčasnej dobe sídli v budove bývalých detských jaslí, prešla rôznymi rekonštrukciami, ktoré výrazne zmodernizovali interiér školy. V roku 2013 bola pristavená k pôvodnému objektu trieda so šatňou a sociálnym zariadením. Budova i školský dvor slúžia deťom predškolského veku.

Materská škola je  s celodennou výchovnou starostlivosťou. V súčasnosti sú v MŠ štyri triedy s  počtom 77 detí.  Materská škola je moderne zariadená, vybavená dostatočným množstvom didaktického materiálu a techniky, pomocou ktorej prebieha výchovno-vzdelávací proces na vysokej úrovni. Zabezpečujú ho kvalifikované pedagogičky, ktoré sa pravidelne zúčastňujú vzdelávaní, ktoré rozširujú ich obzor a kompetencie. Poskytujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá je organizovaná tak, aby vytvárala vhodné podmienky pre zdravý rast a vývoj detí, s prihliadnutím na vek detí, ich zdravotný stav a stupeň  ich psychosomatického vývoja.

Ako jediný na okolí a možno i na Slovensku sa môžeme pochváliť modernou oblúkovitou budovou, v ktorej priestor triedy krášli kmeň stromu. Škola má 4 triedy, k nim prislúchajúce šatne i sociálne zariadenia, prispôsobené veku detí. Školský dvor je priestranný a rozdelený na samostatné 3 areály. Súčasťou každého je pieskovisko, detské preliezky, domček so šmýkačkou a dopravné ihrisko, ktoré ponúka deťom možnosť zdokonaľovať sa v technike jazdy na odrážadle, či kolobežke, ale zároveň pomáha upevňovať poznatky z dopravnej výchovy.

Prevádzka MŠ je od 6:30 hod do 16:30 hod. Deti prichádzajú s rodičmi do šatne, kde si odložia osobné veci a rodič ich odvedie do triedy, kde dieťa odovzdá učiteľke.  Pri podozrení na ochorenie môže učiteľka odmietnuť prijať choré dieťa do kolektívu. Ak ochorie dieťa  v priebehu dňa, učiteľka okamžite informuje telefonicky rodiča.

 

 

Denný poriadok:

 

06.30               hry a činnosti podľa výberu detí a zdravotné cvičenia

08:50              hygiena, stravovanie- desiata

dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

pobyt vonku

11:15              hygiena, stravovanie- obed

                        čas oddychu

14:15              hygiena, stravovanie- olovrant

popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí

16:30              zatváranie MŠ

 

 

Za všetky činnosti a ich dodržiavanie je zodpovedný pedagogický zamestnanec, ktorý zároveň zodpovedá za bezpečnosť detí.

 

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

 • Predprimárne vzdelávanie je plnohodnotným východiskom všeobecného vzdelávania pre ďalšie stupne vzdelávania,
 • Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať ich jedinečnosť
 • Rozvíjať a podporovať schopnosť detí kooperovať v skupine
 • Pripraviť deti na vstup do Základnej školy po všetkých stránkach, celostne rozvíjať osobnosť detí
 • Podporovať nadanie a záujmy každého dieťaťa
 • Rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v oblasti komunikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívanie informačno-komunikačných technológií, matematickej gramotnosti, kompetencií v oblasti prírodných a technických vied a technológií, sociálnych a občianskych kompetencií.
 • Podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu formou hry
 • Naučiť deti rešpektovať všeľudské etické hodnoty
 • Naučiť deti chrániť svoje zdravie, vrátane využitia zdravej výživy
 • Pestovať u detí návyky, súvisiace so zmyslom pre zdravý životný štýl
 • Rozvíjať u detí environmentálne cítenie a potrebu chrániť životné prostredie
 • Utvárať a rozvíjať národné povedomie detí , prostredníctvom ľudovej slovesnosti, pestovať u detí záujem o ľudové tradície a zvyky
 • Posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre
 • Rozvíjať spoluprácu rodiny a školy
 • Prehlbovať spoluprácu Materskej školy so Základnou školou, Obecným úradom a inými inštitúciami

 

Vlastné zameranie školy

 

 • Materská škola má charakter rodinného typu, čo znamená úzku spoluprácu rodiny a školy, upevňovanie dobrých vzťahov a vzájomné rešpektovanie sa. Vedieme deti k tolerancii, úcte, sociálnemu cíteniu.
 • Materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, prezentuje ľudové tradície nášho regiónu. /pravidelné kultúrne podujatia pri príležitosti Vianoc, Fašiangov, vítanie jari, Dňa matiek,/ škola sa prezentuje formou kultúrnych vystúpení.
 • Materská škola je zaradená do siete škôl podporujúcich zdravie. V roku 1995 sme získali certifikát. Ako zdravá škola organizujeme množstvo aktivít, ktoré podporujú zdravie detí, ich zdravé myslenie a zdravý spôsob života. Pestovať vzťah k prírodnému prostrediu, poznávať ho a zároveň chrániť.
 • Materská škola úzko spolupracuje s inými školami v okolí, naše deti sa prezentujú na okresných súťažiach v speve, kreslení, recitácií a športe.
 • Individuálnym prístupom rozvíjame u detí talent v krúžkovej činnosti.
 • Máme spoluprácu a družobné styky s Materskou školou vo Weikendorfe, v rámci výučby nemeckého jazyka

 

 

Učebné osnovy:

Pri tvorbe Školského vzdelávacieho programu a tvorbe učebných osnov vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu, berieme do úvahy vnútorné i vonkajšie podmienky našej materskej školy a tiež osobitosti predškolského vzdelávania. Súčasťou ŠkVP je rozvíjanie znalostí cudzích jazykov, rozvíjanie ľudových  tradícií a začleňovanie environmentálnyh prvkov do výchovno- vzdelávacieho procesu.

Zameriame sa na celostný rozvoj osobnosti detí v poznávaní dieťaťa ako seba samého, sveta ľudí, prírody a kultúry.

Prostredníctvom zmysluplnej výchovno-vzdelávacej činnosti  rozvíjame  kľúčové kompetencie v oblastiach:

 • Jazyk a komunikácia
 • Matermatika a práca s informáciami
 • Človek a spoločnosť
 • Umenie a kultúra
 • Človek a príroda
 • Človek a svet práce
 • Zdravie a pohyb

    

 

1

 

Každodennou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj rozvíjanie a upevňovanie kultúrnych, hygienických  stravovacích a spoločenských návykov detí, pozornosť  venujeme rozvíjaniu zručností súvisiacich s osobnou hygienou a sebaobsluhou  detí predškolského veku.

 

Podmienky pohybovej aktivity:

Deti majú možnosť voľne sa pohybovať v priestoroch triedy. V umyvárke, jedálni a v šatni je pohyb detí aj činnosť organizovaná, kvôli bezpečnosti detí. Odolnosť organizmu detí zvyšujeme pravidelným pohybom vonku v každom  ročnom období. Pobyt vonku časovo upravujeme podľa poveternostných podmienok /dážď, silný vietor, letné slnko.../ Využívame  telovýchovné aktivity medzi jednotlivými činnosťami a každodenným ranným cvičením zvyšujeme pohybovú zdatnosť detí. Všetky pohybové aktivity napomáhajú deťom k návyku na pravidelné cvičenie a radosť z pohybu.

 

Stravovanie: Strava je pripravovaná v kuchyni MŠ, ktorej kapacita zodpovedá počtu detí.  Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, za hygienu pri príprave stravy zodpovedá vedúca školskej jedálne spolu s kuchárkou. Kultúru stolovania  zabezpečujú pedagogickí zamestnanci.

 

Pitný režim: Pitný režim zabezpečujú pedagogickí zamestnanci. V triedach majú k dispozícii nádoby aj poháre. Deti majú voľný prístup do umyvárky k pitnej vode. Deťom sa podáva pitná voda alebo čaj, ktorý pripraví kuchárka. Pri pobyte vonku majú deti k dispozícii galón s pitnou vodou, ktorý si sami obsluhujú.

 

Projekty:

Materská škola pracuje na projekte Škola podporujúca zdravie, ktorého úlohy sú rozpracované v pláne Environmentálnej výchovy..

Zapojili sme sa do projektu separácie odpadu „zber papiera s pánom Smietkom“

ŠJ je zapojená do Európskeho programu podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách „Školské ovocie“

ŠJ je zapojená do 15.ročníka celoslovenského neziskového projektu spoločnosti Danone  „Školská mliečna liga“

V spolupráci s Enviroparkom Pomoravie  sa u nás v MŠ deti oboznamujú s nemeckým jazykom.

  

 

 

Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti:

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka Materskej školy.

Predprimárne vzdelanie umožňuje rozvoj štátneho jazyka, rozvíja poznávanie a vnímanie prírodných a spoločenských vied, zabezpečuje rozvoj fyzickej a pohybovej stránky, povedomie zdravia a rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom kultúry a umenia, pričom bázou je realita dieťaťa.

Dieťa v závere predškolského veku, má dosiahnuť elementárne základy kľúčových kompetencií.

Na žiadosť rodiča škola vydá doklad o absolvovaní

2_1

3

Aktivity:

 

september       Deň svetlonosov

                        Rodičovské združenie

                        Športovo-turistické vychádzky  

                        Dopravný týždeň  

                 

október            Vystúpenie pre dôchodcov –mesiac úcty k starším

                         Zdravá výživa, ovocné a zeleninové  pochúťky Deň jablka

                         Plody jesene- čo príroda ponúka,  výstavka

 

november        Vianočné dielne

                        Vianočné trhy

                                  

december        Mikuláš v škôlke    

                        Divadielko v MŠ  

                        Vianoce v MŠ        

                        Výstavka prác detí z VV a PV         

 

január             Zimné radovánky –stavanie snehuliakov

                        Návšteva 1.triedy ZŠ

                        Planetárium- rozprávka o slnečnej sústave

 

február            Detský karneval     vystúpenie MIA   

                        Plavecký výcvik  Plavecká akadémia devínska Nová Ves

 

marec              Mesiac knihy, požičiavanie a predaj kníh

                         Návšteva knižnice

                        Divadelné predstavenie

                         

apríl                Brigáda na školskom dvore

                        Bezpečne na dopravnom ihrisku

 

máj                  Školská olympiáda

                         Deň matiek

 

 jún                  Medzinárodný deň detí

                         Deň otcov –Indiánsky deň    

                                    

 

  

 

      4

 

   

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
prihláška dieťaťa do Mš 38 kB doc 4.2.2016
zápis detí do MŠ 207.9 kB pdf 12.2.2020
dotazník pre rodičov 155.9 kB pdf 20.8.2020
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 95.3 kB pdf 20.8.2020
Scan 2% 524.4 kB pdf 19.2.2021