Obec Jakubov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Matričné úrady

Novorodenci

V zmysle platnej legislatívy je potrebné  novorodenca prihlásiť do zdravotnej poisťovne do 60 dní od narodenia. Dovtedy je dieťa poistené v tej istej poisťovni ako matka a zdravotná starostlivosť je hradená z jej poistenia.

Niektoré zdravotné poisťovne (VšZP, UNION) majú prístup k potrebným informačným systémom. Dokážu preto na základe žiadosti zákonného zástupcu overiť osobné údaje novorodenca a vedia aj v súčasnej mimoriadnej situácii poskytnúť pediatrovi údaje o dieťati.

Podľa informácii získaných z viacerých miest, ktoré vedú matriku a majú na svojom území pôrodnicu, je aj napriek mimoriadnym opatreniam je činnosť matriky zabezpečená skrátenými úradnými hodinami pre verejnosť alebo e-komunikáciou.

V každom prípade je zabezpečený režim doručovania tzv.  hlásení o narodení  z pôrodníc, na základe ktorých matričný úrad vykoná zápis narodenia do matriky.

V prípade e-komunikácie matričného úradu so zákonným zástupcom novorodenca, kedy úrad požiada o vyplnenie prílohy „Žiadosti“  vo veci vyjadrenia súhlasu s menom dieťaťa a požiadania o zaslanie rodného listu + žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa,  sa vyžaduje zasielanie osobných údajov. V týchto prípadoch treba mať na zreteli Nariadenie EPaR (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov .

Sobáše

Podľa informácii z niektorých matričných úradov sa pracovníci so snúbencami dohodli na preložení termínu sobáša alebo sa obrad vykonal v obmedzenom počte prítomných osôb (napr. len snúbenci, svedkovia a rodičia).

Úmrtia

Aj pri tejto životnej  situácii boli  prijaté opatrenia, napr. úmrtia na odporúčanie pracovníkov matričných úradov zabezpečujú len pohrebné služby, takže občania nechodia na úrad osobne a matričný úrad si s pohrebnou službou dohodne prevzatie dokladov a listín.

Záleží teda na dohode matričného úradu so snúbencami či  pozostalými.