Obec Jakubov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie zmeny rozsahu stránkových hodín na ORPZ Malacky

Oznámenie zmeny rozsahu stránkových hodín na ORPZ Malacky
oznam

UPOZORNENIE

Zmena stránkových hodín na úseku dopravných evidencií, dokladov a zbraní s účinnosťou od 21. decembra 2020

 

 1. Rozsah stránkových hodín ustanovujem nasledovne:

 

Evidencia vozidiel

 

08:00-14:00

Vydávanie dokladov OP, CP, VP

 

08:00-12:00

Evidencia zbraní a zbrojných preukazov

 

08:00-12:00 okrem štvrtka

 1. Pri vstupe do budovy a pri čakaní na vybavenie je potrebné dodržiavať všeobecné štandardy zverejňované na korona.gov.sk, najmä povinnosť nosenia rúšok alebo iného vhodného prekrytia horných dýchacích ciest, vykonávať dezinfekciu rúk a dodržiavať minimálne dvojmetrový odstup.

 

 1. Na úseku dopravných evidencií
 2. prednostne vybavovať žiadateľov o prihlásenie vozidiel, ktorým dňa 31.12.2020 končí možnosť ich prvýkrát zaevidovať z dôvodu končiacich emisných noriem,
 3. vybavovanie ostatných občanov, ktorí boli objednaní on-line prostredníctvom elektronickej služby, a to pri každom vybavovacom okienku podľa nastavenia vyvolávacieho systému VYSYS, pričom si občania v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadajú lístok na vybavenie úkonu,
 4. rezerváciu na konkrétny čas na dopravnom inšpektoráte preukazuje občan potvrdením o online rezervácii (preukázaním doručenej SMS správy), pričom vstup na pracovisko mu umožniť maximálne 5 minút pred stanoveným termínom; ak bol klient objednaný na vybavenie na konkrétny čas, ale nevie preukázať potvrdenie rezervácie, umožniť mu v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadať lístok na vybavenie úkonu,
 5. v prípade, ak sa objednaní občania nedostavia na termín vybavenia a bude voľné vybavovacie okienko, môžu byť vybavení aj ďalší občania za rovnakého režimu, ako pri vyvolávacom systéme; za usmerňovanie takýchto občanov je zodpovedný príslušný nadriadený pracoviska alebo ním určená iná osoba,
 6. doručovanie všetkých osvedčení o evidencii časť I na adresy uvedené občanmi, nie na pracoviská vydávania dokladov.

 

 1. Na úseku vydávania dokladov

Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru budú zabezpečovať na úseku:

 1. občianskych preukazov
  1. prijímanie žiadostí o vydanie pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu,
  2. prijímanie žiadostí o vydanie z dôvodu výmeny občianskeho preukazu bez elektronického čipu za občiansky preukaz s elektronickým čipom,
 • odblokovanie, resp. zmenu bezpečnostného osobného kódu (BOK) na vydaných občianskych preukazoch,
 1. aktiváciu certifikátov na vytvorenie KEP pri zablokovaní alebo zabudnutí KEP PIN, resp. nezadaní KEP PUK na jeho odblokovanie,
 2. uprednostňovať spôsob doručovania občianskych preukazov na adresu občana, pokiaľ občan nežiada o doručenie na konkrétne oddelenie dokladov,

 

 1. vodičských preukazov prijímanie žiadostí o vydanie po nadobudnutí vodičského oprávnenia a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu,

 

 1. cestovných pasov prijímanie žiadostí o vydanie len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch a do desiatich pracovných dní za príslušný správny poplatok.

 

 1. Na úseku zbraní astreliva
 2. pozastavujem prijímanie žiadostí o vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu, európskeho zbrojného pasu, zbrojnej licencie, povolenia na prevádzkovanie strelnice, potvrdenia o vypožičaní alebo prenájme zbrane alebo výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A,
 3. na vykonanie úkonov, ktoré podliehajú zákonným lehotám uvedeným v zákone č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov (ďalej  len  „zákon o strelných zbraniach a strelive“), ktoré sú spravidla označené termínom „bezodkladne“ resp. „do siedmich dní“ a § 72h zákona o strelných zbraniach a strelive nestanovuje, že lehoty počas krízovej situácie neplynú resp. sa predlžujú je postačujúce telefonické resp. elektronické oznámenie občana. V prípade, že vykonanie úkonu sa vyžaduje prítomnosť občana na policajnom útvare, policajný útvar uvedené úkony vykoná až po uplynutí obmedzení uvedených v uznesení. Výnimkou sú úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do úschovy policajného útvaru a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na policajnom útvare, napr. povinnosť uvedená v ustanovení § 59 zákona o strelných zbraniach a strelive,
 4. nevykonávať úkony, u ktorých § 72h zákona o strelných zbraniach a strelive stanovuje, že lehoty počas krízovej situácie neplynú resp. sa predlžujú,
 5. nevykonávať skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu,
 6. nevykonávať ohliadky priestorov na zabezpečenie zbraní a streliva,
 7. obmedzenia uvedené v uznesení sa primerane vzťahujú aj na aplikáciu § 72i „Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021“ zákona o strelných zbraniach a strelive. Od občana, ktorý sa dostaví na ktorýkoľvek útvar Policajného zboru za účelom odovzdania zbrane v rámci zbraňovej amnestie a poruší obmedzenia uvedeného uznesenia je nevyhnutné zbraň prevziať do úschovy za dodržania prísnych hygienických opatrení a konanie občana, ktorým porušil uznesenie následne riešiť v súlade s usmernením prezidenta Policajného zboru č. PPZ-OPP1-2020/024782-016 zo dňa 30.10.2020 „Prijatie opatrení na zabránenie a predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19.“