Obec Jakubov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výrub drevín, nachádzajúcich sa v ochrannom pásme

Výrub drevín, nachádzajúcich sa v ochrannom pásme
Rozhodnutie

Spoločnosť Marián Šataník- Sateliér je poverená SPP Distribúcia a.s. k výkonu výrubov a výsekov stromov a porastov v ochranných pásmach plynárenských zariadení alebo v prípadoch ak porasty priamo ohrozujú bezpečnosť prevádzky plynárenských zariadení.

Výrub drevín sa uskutoční v súlade s ustanovením § 11 písm. b) zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 79 ods.2 písm. a) je šírka ochranného pásma predmetného plynovodu stanovená na 4 m. 

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie určuje podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu: výrub drevín, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme plynovodu (pri domoch so súp. č. 223 - 2ks smrek, 224- 1ks borovica, 386- 1 ks breza) je nutné uskutočniť do 31.3.2019 (v mimohniezdnom období), drevenú hmotu po ukončení výrubu odstrániť a nepoškodzovať dreviny, ktoré sa nachádzajú mimo ochranného pásma. 

Z vyššie uvedených dôvodov nastal v predchádzajúcich dňoch výrub drevín v lokalite pri Pohostinstve Steva a smerom k základnej škole.