Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Základná škola

logo_zsjakubov_farba_web

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JAKUBOV         
Adresa:
Základná škola Jakubov
Školská 276/24
Jakubov
900 63
WEB: http://www.zsjakubov.sk


Riaditeľka školy: Mgr. Renáta Chmelová, riaditelka@zsjakubov.sk 
Mobil: 0910 621 779

Zástupca riaditeľa: Mgr. Danuša Lazarová, dana.lazarova@zsjakubov.sk 
Mobil: 0918 920 783

Vedúca školskej jedálne: Jana Huňarová, jedalen@zsjakubov.sk 
Mobil: 0918 920 905

ŠKD 1.oddelenie: Daniela Bukovská
Mobil: 0903 286 249
ŠKD 2.oddelenie: Michaela Jung
Mobil: 0903 580 340
ŠKD 3.oddelenie: Mgr. Monika Ambrová
Mobil: 0910 458 326,

Školu v šk.roku 2020/2021 navštevuje 189 žiakov.
O škole:
Hlavná budova školy bola postavená v roku 1960. Neskôr k nej pribudli prístavby telocvične a školskej jedálne. Školský dvor a ihrisko počas vyučovania a prestávok, umožňujú riadenú pohybovú činnosť detí zameranú na stimuláciu ich telesného a motorického rozvoja, ktorý prispieva k upevňovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Základná škola Jakubov je zaradená do národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike. Od roku 2000 je držiteľom certifikátu MŠVVaŠ SR Zdravá škola.


Vízia školy

Základná škola Jakubov je školou rodinného typu, otvorená európskym hodnotám, s rovným prístupom k vzdelávaniu a s inovatívnymi výchovno-vzdelávacími metódami a formami výučby.

Základná škola Jakubov je multiprostredím, kde sa žiaci a ich učitelia nielen vzdelávajú, ale najmä získavajú zručnosti, nadobúdajú zážitky a nové vedomosti spoločne.
Škola je otvoreným prostredím pre žiakov, učiteľov a rodičov počas celého dňa so svojimi oddychovými zónami, otvorenou priamo i prístupnou inovovanou knižnicou ale aj programom, ktorý pre žiakov škola pripravuje počas celého roka.
Škola poskytuje pre svojich žiakov aktivity aj počas prázdnin.
 Prázdninová aktivita: Denný letný klubový tábor
Počas prázdnin škola spoluorganizuje s RZ pri ZŠ Jakubov a ŠKD - „Denný letný klubový tábor“, ako službu pre rodičov detí, ktorí počas letných prázdnin pracujú. Deti v tábore využívajú PC učebňu, telocvičňu a dvor s oddychovou zónou, ktorú vytvorili žiaci s učiteľmi v projekte.
 Prázdninová aktivita: Letné školy
Od šk. roku 2019/2020 škola organizuje počas letných prázdnin letné školy, ktoré slúžia na zvyšovanie úrovne vedomostí, zručností a kompetencií u žiakov.

Škola vzdeláva žiakov i pedagógov cez projektový manažment, nástroje aktívneho učenia a interaktívnych digitálnych pomôcok v každej triede a odbornej učebni.
Škola zvyšuje svoj status a možnosti v oblasti zvyšovania úrovne kompetencií a soft skills u žiakov prostredníctvom projektov, prostredníctvom ktorých škola získala- získava:
• IKT pomôcky- PC, tablety, IKT tabule, vizualizéry, Micro:bity, Lego programovateľné súpravy - IKT kompetencie
• mikroskopy, súpravy jednoduchých strojov pre magnetizmus, elektriku- Prírodovedné kompetencie:
• elektrické vŕtačky, pílky, brúsky dielenské náradie- Technické kompetencie.

Škola spolupracuje s Rodičovským združením pri ZŠ Jakubov o.z. a inými mimovládnymi organizáciami pri tvorbe a realizácii projektov a neformálnom vzdelávaní- workshopy a kurzy vedené odbornými lektormi.

Škola neustále skúma a vyhodnocuje vplyvy a faktory, ktoré ovplyvňujú život dnešných detí z Generácie Z. Toto poznanie pedagógom pomáha nielen pochopiť ich, učiť sa od nich, ale pokúsiť sa ich nenásilne aj usmerňovať.

V rámci Školského vzdelávacieho programu ZŠ Jakubov ponúka:

• individuálny prístup a otvorenú školu k potrebám každého žiaka
• kvalifikovaný pedagogický zbor
• vyučovanie modernými vyučovacími metódami a prostriedkami: IKT tabule, vizualizéry, mikroskopy, Smart Wall Paint tabule na podporu kreatívneho prístupu k učeniu
• elektronickú žiacku knižku pre žiakov a zákonných zástupcov (škola na Webe-IŽK)
• aktivity detí v záujmových krúžkoch v poobedňajších hodinách
• prístup do interaktívnej počítačovej učebne pre žiakov 2. stupňa v poobedňajších hodinách so sprístupneným vzdelávacím softvérom školy
• vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka a nemeckého jazyka od 7.ročníka
• posilnenie predmetov v 1.-9. ročníku - SJL, MAT, druhý cudzí jazyk
• slovné hodnotenie výchovných predmetov na 1. stupni a výchov na 2. stupni
• rozširujúce vzdelávanie environmentálnej a finančnej gramotnosti
• Školskú knižnicu v otvorenej oddychovej zóne
• oddychové zóny pre žiakov
• inkluzívny tím
• poradňami v Bratislave
• školského psychológa
• asistentov učiteľa pre začlenených žiakov

ZŠ Jakubov vlastní a využíva:
• vlastné logo a dizajn manuál školy
• vlastnú webovú stránku www.zsjakubov.sk , fanpageFB stránku a prezentáciu školy a informovanie rodičov prostredníctvom týchto webov
• učebne a triedy s interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi a Smart Wall Paint tabuľami
• odbornú učebňu informatiky a jazykovú učebňu s počítačom pre každého žiaka,
• učebňu chémie, biológie a fyziky s IKT tabuľou,
• učebňu humanitných predmetov s IKT tabuľou,
• učebňu techniky-dielňu,
• žiacku knižnicu spojenú s oddychovou zónou
• všetky učebne a triedy s pripojením na internet so zabudovanými počítačmi, vybavené ďalšími informačno-komunikačnými technológiami a keramickými tabuľami
• vlastnú telocvičňu a renovované šatne. Škola po dohode s Obcou Jakubov využíva v rámci vyučovania telesnej a športovej výchovy multifunkčné ihrisko v katastri obce
• samostatne vyčlenené zmodernizované priestory na činnosť školského klubu detí s oddychovou aj edukačno-kreatívnou zónou
• škola vydáva vlastný žiacky časopis Áčko, ktorý tvoria výhradne žiaci školy. Škola ho vydáva z vlastných prostriedkov

ZŠ Jakubov pravidelne každoročne organizuje aktivity:
• Škola v prírode- 1.stupeň
• Plavecký kurz – 1.stupeň
• Lyžiarsky kurz – 2.stupeň
• Noc v knižnici pre žiakov 1.aj 2.stupňa
• Záhorácky robot – turnaj programovateľných Lego robotov s účasťou žiakov iných škôl
• Návštevy bábkového divadla v Bratislave – 1. stupeň
• Žiacka fotografická vernisáž s výstavou amatérskych dokumentárnych fotografií
• Výchovné koncerty a divadelné predstavenia pre žiakov v budove školy
• Letný denný prázdninový tábor / spoluorganizuje
• Prezenčné stretnutie s rodičmi predškolákov
• Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov - v spolupráci s Materskou školou
• Vianočná akadémia pre rodičov a priateľov školy
• Deň otvorených dverí pre starých rodičov a rodičov žiakov
• Deň vody, Deň Zeme – v rámci mesiaca ekológie
• Čítanie v knižnici pre ŠKD - v rámci mesiaca knihy
• Mikulášsky deň
• Športový -olympijský deň
• Rozprávkový les pri príležitosti Dňa detí
• Exkurzie a výlety
• Rozlúčková besiedka pre deviatakov
• Projekty na získanie mimorozpočtových prostriedkov pre školu


ZŠ Jakubov ponúka služby:
• Školský klub detí – 3 oddelenia (2020/2021)
• Školskú jedáleň v budove školy
• aktivity a spoluprácu rodičovskej obce na projektoch prostredníctvom o.z. RZ pri ZŠ Jakubov
• spoluprácu výchovného poradcu s Okresnou pedagogicko-psychologickou poradňou v Malackách pri testovaní žiakov 8. a 9.ročníka pre výber zamestnania

ZŠ Jakubov realizuje a spoluorganizuje
• Škola realizuje projekty na triedenie odpadu: „Kam s baterkami“, separujeme plasty, sklo, papier, kov.
• S obcou Jakubov spoluorganizujeme eko-brigádu pri príležitosti Dňa Zeme „Vyčistime si Jakubov“


ZŠ Jakubov od marca 2020 poskytuje svojim žiakom kompletné online vzdelávanie všetkých predmetov v rozvrhu, prostredníctvom videohodín cez aplikáciu Cisco Webex.