Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materská škola

Materská škola Jakubov      

900 63  Jakubov 406                                                           telefonický kontakt: 034/ 77 33 343

 

Materská škola v Jakubove vyvíja svoju činnosť od roku 1953. Má dlhoročnú tradíciu. V súčasnej dobe sídli v budove bývalých detských jaslí, prešla rôznymi rekonštrukciami, ktoré výrazne zmodernizovali interiér školy. V roku 2013 bola pristavená k pôvodnému objektu trieda so šatňou a sociálnym zariadením. Budova i školský dvor slúžia deťom predškolského veku.

Materská škola je  s celodennou výchovnou starostlivosťou. V súčasnosti sú v MŠ štyri triedy s  počtom 77 detí.  Materská škola je moderne zariadená, vybavená dostatočným množstvom didaktického materiálu a techniky, pomocou ktorej prebieha výchovno-vzdelávací proces na vysokej úrovni. Zabezpečujú ho kvalifikované pedagogičky, ktoré sa pravidelne zúčastňujú vzdelávaní, ktoré rozširujú ich obzor a kompetencie. Poskytujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá je organizovaná tak, aby vytvárala vhodné podmienky pre zdravý rast a vývoj detí, s prihliadnutím na vek detí, ich zdravotný stav a stupeň  ich psychosomatického vývoja.

Ako jediný na okolí a možno i na Slovensku sa môžeme pochváliť modernou oblúkovitou budovou, v ktorej priestor triedy krášli kmeň stromu. Škola má 4 triedy, k nim prislúchajúce šatne i sociálne zariadenia, prispôsobené veku detí. Školský dvor je priestranný a rozdelený na samostatné 3 areály. Súčasťou každého je pieskovisko, detské preliezky, domček so šmýkačkou a dopravné ihrisko, ktoré ponúka deťom možnosť zdokonaľovať sa v technike jazdy na odrážadle, či kolobežke, ale zároveň pomáha upevňovať poznatky z dopravnej výchovy.

Prevádzka MŠ je od 6:30 hod do 16:30 hod. Deti prichádzajú s rodičmi do šatne, kde si odložia osobné veci a rodič ich odvedie do triedy, kde dieťa odovzdá učiteľke.  Pri podozrení na ochorenie môže učiteľka odmietnuť prijať choré dieťa do kolektívu. Ak ochorie dieťa  v priebehu dňa, učiteľka okamžite informuje telefonicky rodiča.

 

 

Denný poriadok:

 

06.30               hry a činnosti podľa výberu detí a zdravotné cvičenia

08:50              hygiena, stravovanie- desiata

dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

pobyt vonku

11:15              hygiena, stravovanie- obed

                        čas oddychu

14:15              hygiena, stravovanie- olovrant

popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí

16:30              zatváranie MŠ

 

 

Za všetky činnosti a ich dodržiavanie je zodpovedný pedagogický zamestnanec, ktorý zároveň zodpovedá za bezpečnosť detí.

 

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

 • Predprimárne vzdelávanie je plnohodnotným východiskom všeobecného vzdelávania pre ďalšie stupne vzdelávania,
 • Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať ich jedinečnosť
 • Rozvíjať a podporovať schopnosť detí kooperovať v skupine
 • Pripraviť deti na vstup do Základnej školy po všetkých stránkach, celostne rozvíjať osobnosť detí
 • Podporovať nadanie a záujmy každého dieťaťa
 • Rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v oblasti komunikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívanie informačno-komunikačných technológií, matematickej gramotnosti, kompetencií v oblasti prírodných a technických vied a technológií, sociálnych a občianskych kompetencií.
 • Podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu formou hry
 • Naučiť deti rešpektovať všeľudské etické hodnoty
 • Naučiť deti chrániť svoje zdravie, vrátane využitia zdravej výživy
 • Pestovať u detí návyky, súvisiace so zmyslom pre zdravý životný štýl
 • Rozvíjať u detí environmentálne cítenie a potrebu chrániť životné prostredie
 • Utvárať a rozvíjať národné povedomie detí , prostredníctvom ľudovej slovesnosti, pestovať u detí záujem o ľudové tradície a zvyky
 • Posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre
 • Rozvíjať spoluprácu rodiny a školy
 • Prehlbovať spoluprácu Materskej školy so Základnou školou, Obecným úradom a inými inštitúciami

 

Vlastné zameranie školy

 

 • Materská škola má charakter rodinného typu, čo znamená úzku spoluprácu rodiny a školy, upevňovanie dobrých vzťahov a vzájomné rešpektovanie sa. Vedieme deti k tolerancii, úcte, sociálnemu cíteniu.
 • Materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, prezentuje ľudové tradície nášho regiónu. /pravidelné kultúrne podujatia pri príležitosti Vianoc, Fašiangov, vítanie jari, Dňa matiek,/ škola sa prezentuje formou kultúrnych vystúpení.
 • Materská škola je zaradená do siete škôl podporujúcich zdravie. V roku 1995 sme získali certifikát. Ako zdravá škola organizujeme množstvo aktivít, ktoré podporujú zdravie detí, ich zdravé myslenie a zdravý spôsob života. Pestovať vzťah k prírodnému prostrediu, poznávať ho a zároveň chrániť.
 • Materská škola úzko spolupracuje s inými školami v okolí, naše deti sa prezentujú na okresných súťažiach v speve, kreslení, recitácií a športe.
 • Individuálnym prístupom rozvíjame u detí talent v krúžkovej činnosti.
 • Máme spoluprácu a družobné styky s Materskou školou vo Weikendorfe, v rámci výučby nemeckého jazyka

 

 

Učebné osnovy:

Pri tvorbe Školského vzdelávacieho programu a tvorbe učebných osnov vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu, berieme do úvahy vnútorné i vonkajšie podmienky našej materskej školy a tiež osobitosti predškolského vzdelávania. Súčasťou ŠkVP je rozvíjanie znalostí cudzích jazykov, rozvíjanie ľudových  tradícií a začleňovanie environmentálnyh prvkov do výchovno- vzdelávacieho procesu.

Zameriame sa na celostný rozvoj osobnosti detí v poznávaní dieťaťa ako seba samého, sveta ľudí, prírody a kultúry.

Prostredníctvom zmysluplnej výchovno-vzdelávacej činnosti  rozvíjame  kľúčové kompetencie v oblastiach:

 • Jazyk a komunikácia
 • Matermatika a práca s informáciami
 • Človek a spoločnosť
 • Umenie a kultúra
 • Človek a príroda
 • Človek a svet práce
 • Zdravie a pohyb

    

 

1

 

Každodennou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj rozvíjanie a upevňovanie kultúrnych, hygienických  stravovacích a spoločenských návykov detí, pozornosť  venujeme rozvíjaniu zručností súvisiacich s osobnou hygienou a sebaobsluhou  detí predškolského veku.

 

Podmienky pohybovej aktivity:

Deti majú možnosť voľne sa pohybovať v priestoroch triedy. V umyvárke, jedálni a v šatni je pohyb detí aj činnosť organizovaná, kvôli bezpečnosti detí. Odolnosť organizmu detí zvyšujeme pravidelným pohybom vonku v každom  ročnom období. Pobyt vonku časovo upravujeme podľa poveternostných podmienok /dážď, silný vietor, letné slnko.../ Využívame  telovýchovné aktivity medzi jednotlivými činnosťami a každodenným ranným cvičením zvyšujeme pohybovú zdatnosť detí. Všetky pohybové aktivity napomáhajú deťom k návyku na pravidelné cvičenie a radosť z pohybu.

 

Stravovanie: Strava je pripravovaná v kuchyni MŠ, ktorej kapacita zodpovedá počtu detí.  Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, za hygienu pri príprave stravy zodpovedá vedúca školskej jedálne spolu s kuchárkou. Kultúru stolovania  zabezpečujú pedagogickí zamestnanci.

 

Pitný režim: Pitný režim zabezpečujú pedagogickí zamestnanci. V triedach majú k dispozícii nádoby aj poháre. Deti majú voľný prístup do umyvárky k pitnej vode. Deťom sa podáva pitná voda alebo čaj, ktorý pripraví kuchárka. Pri pobyte vonku majú deti k dispozícii galón s pitnou vodou, ktorý si sami obsluhujú.

 

Projekty:

Materská škola pracuje na projekte Škola podporujúca zdravie, ktorého úlohy sú rozpracované v pláne Environmentálnej výchovy..

Zapojili sme sa do projektu separácie odpadu „zber papiera s pánom Smietkom“

ŠJ je zapojená do Európskeho programu podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách „Školské ovocie“

ŠJ je zapojená do 15.ročníka celoslovenského neziskového projektu spoločnosti Danone  „Školská mliečna liga“

V spolupráci s Enviroparkom Pomoravie  sa u nás v MŠ deti oboznamujú s nemeckým jazykom.

  

 

 

Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti:

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka Materskej školy.

Predprimárne vzdelanie umožňuje rozvoj štátneho jazyka, rozvíja poznávanie a vnímanie prírodných a spoločenských vied, zabezpečuje rozvoj fyzickej a pohybovej stránky, povedomie zdravia a rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom kultúry a umenia, pričom bázou je realita dieťaťa.

Dieťa v závere predškolského veku, má dosiahnuť elementárne základy kľúčových kompetencií.

Na žiadosť rodiča škola vydá doklad o absolvovaní

2_1

3

Aktivity:

 

september       Deň svetlonosov

                        Rodičovské združenie

                        Športovo-turistické vychádzky  

                        Dopravný týždeň  

                 

október            Vystúpenie pre dôchodcov –mesiac úcty k starším

                         Zdravá výživa, ovocné a zeleninové  pochúťky Deň jablka

                         Plody jesene- čo príroda ponúka,  výstavka

 

november        Vianočné dielne

                        Vianočné trhy

                                  

december        Mikuláš v škôlke    

                        Divadielko v MŠ  

                        Vianoce v MŠ        

                        Výstavka prác detí z VV a PV         

 

január             Zimné radovánky –stavanie snehuliakov

                        Návšteva 1.triedy ZŠ

                        Planetárium- rozprávka o slnečnej sústave

 

február            Detský karneval     vystúpenie MIA   

                        Plavecký výcvik  Plavecká akadémia devínska Nová Ves

 

marec              Mesiac knihy, požičiavanie a predaj kníh

                         Návšteva knižnice

                        Divadelné predstavenie

                         

apríl                Brigáda na školskom dvore

                        Bezpečne na dopravnom ihrisku

 

máj                  Školská olympiáda

                         Deň matiek

 

 jún                  Medzinárodný deň detí

                         Deň otcov –Indiánsky deň    

                                    

 

  

 

      4

   Snímka

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo výzvu:

 

POMOCNÝ  VYCHOVÁVATEĽ  V  MATERSKEJ  ŠKOLE

 

Materskej škole Jakubov bola schválená žiadosť o získanie finančných prostriedkov na podporu materských škôl prostredníctvom pomocného vychovávateľa, ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom
so zdravotným znevýhodnením.
Projekt bude realizovaný v období od 1.2.2022 do 31.8.2023.

 

Komponent:

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.

Reforma 2:

Pilotovanie vybraných podporných opatrení prostredníctvom zavedenia novej pozície do konkrétneho segmentu vzdelávacej sústavy.
 /pomocný vychovávateľ- materské školy/

Financovanie projektu:

Financovaný z Plánu obnovy a odolnosti v rámci pilotného overovania podporných opatrení do vzdelávania.

Výška finančných prostriedkov:

Maximálna výška finančných prostriedkov na jednu materskú školu na osobné náklady jedného pomocného vychovávateľa na i mesiac: osobné náklady
 /mzdy a odvody/- minimálna mzda /celková cena práce/

Poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie pomocného vychovávateľa  v materskej škole bude realizované podľa §26 ods.3 zákona č.368/2021 o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Školský program Slniečko 2021 Veľkosť: 640.9 kB Formát: pdf Dátum: 31.1.2022
prihláška dieťaťa do Mš Veľkosť: 152.2 kB Formát: pdf Dátum: 23.3.2023
Plagát pomocný vychovávateľ Veľkosť: 352.9 kB Formát: pdf Dátum: 19.10.2023