VZN


  Zobrazujem 20 z 47 dokumentov (strana 1).
VZN č. 13/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v základnej škole pre šk. r. 2019/2020
Kategória: VZN
Dátum: 15.01.2019 Veľkosť: 209.7 kB (1 súbor)
VZN č. 12/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka šk. zariadení so sídlom na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 12.12.2018 Veľkosť: 367.5 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na deti MŠ a na žiaka šk. zariadení so sídlom na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 12.12.2018 Veľkosť: 288.5 kB (1 súbor)
Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2015 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 12.12.2018 Veľkosť: 454.6 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 26.11.2018 Veľkosť: 470.1 kB (1 súbor)
VZN č. 10/2018 o o Záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 01.10.2018 Veľkosť: 611.1 kB (1 súbor)
VZN 09/2018 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 04.07.2018 Veľkosť: 398.5 kB (1 súbor)
VZN 08/2018 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 04.07.2018 Veľkosť: 158.7 kB (1 súbor)
VZN č. 3/2018 ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2007 o ochrane verejného poriadku v obci
Kategória: VZN
Dátum: 04.06.2018 Veľkosť: 186.3 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2018 ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2008 o chove a držaní psov v katastrálnom území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 04.06.2018 Veľkosť: 186.6 kB (1 súbor)
VZN č. 5/2018 ktorým sa zrušuje VZN č. 2/1999, ktoré upravuje niektoré druhy činn.a ochran. potrieb v okolí Štrkoviska v Jakubove v znení prísluš.dodatkov
Kategória: VZN
Dátum: 04.06.2018 Veľkosť: 187.9 kB (1 súbor)
VZN č. 6/2018 o vymedzení na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov infor. na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 04.06.2018 Veľkosť: 147.2 kB (1 súbor)
VZN č. 7/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp
Kategória: VZN
Dátum: 04.06.2018 Veľkosť: 144.4 kB (1 súbor)
VZN č. 1/2018 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Jakubov zo dňa 1.3.2018
Kategória: VZN
Dátum: 25.03.2018 Veľkosť: 188.2 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2018 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 25.03.2018 Veľkosť: 616.1 kB (1 súbor)
VZN č . 2/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkosť: 206.6 kB (1 súbor)
VZN č .3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkosť: 316.1 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Jakubov.
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkosť: 367.7 kB (1 súbor)
VZN č. 5/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2018/2019.
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkosť: 210.6 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Jakubov.
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkosť: 284 kB (1 súbor)


FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.