Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia k pitnej vode

Dátum: 28.09.2023
Autor: Obec Jakubov

obecný vodovod v Jakubove

Informácia o dodávke pitnej vody

Ako je známe, pôvodná úpravňa vody bola nedávno nahradená novou, rovnako ako aj pôvodné dávkovanie plynného chlóru bolo nahradené bezpečnejším systémom, pracujúcom na báze elektrolýzy. Vymenila sa taktiež pôvodná čerpacia zostava, zabezpečujúca dopravu upravenej vody z vodojemu do rozvodnej siete. V pláne je ešte výmena čerpadiel v obidvoch vrtoch s elektronickým riadením ich výkonu. Tým by mala byť komplexná rekonštrukcia vodárne ukončená.

 

Čo sa týka úniku jemného aktívneho uhlia z uhlíkových filtrov (občasný tmavý zákal), ktorý sa postupne hromadil vo vodojeme a v potrubí - pri väčšom odbere vody sa potom stávalo, že sa tento uhlík dostával až k niektorým spotrebiteľom. Tieto úniky sa diali počas prania filtra, preto bol prací proces odsledovaný a nastavený na bezpečnejšie hodnoty, čím by mal byť občasný výskyt zákalu vyriešený. Avšak vo vodojeme a v potrubí môže byť aj naďalej nejaké množstvo uniknutého uhlíka, čo by sa malo postupne znižovať, obzvlášť keď sa bude na kritických úsekoch potrubia pravidelne robiť odkaľovanie prostredníctvom hydrantov.

 

Treba zdôrazniť, že tento typ znečistenia je iba estetický a zdravotne nezávadný. Kvalita vody sa pravidelne sleduje, a to v rámci Programu monitoringu, schváleného zo strany RÚVZ v Bratislave, a taktiež v rámci tzv. technologického monitoringu, ktorý sa robí pre účely kontroly procesu úpravy vody a je zameraný na najkritickejšie ukazovatele.

 

Problémy boli taktiež s dávkovaním chlóru, ktorého nastavenie do istej miery súviselo aj s hydraulickými vlastnosťami úpravne – vplyvom tzv. sifónového efektu dochádzalo po každom vypnutí čerpadla v studni k vyprázdňovaniu niektorých filtrov, čo zhoršovalo účinnosť procesu úpravy vody. Tento problém bol taktiež odstránený. V súčasnosti sa koncentrácia chlóru kontroluje denne, a to na úpravni a taktiež na niektorých odberových miestach. Problémom sú ešte niektoré sprievodné zlúčeniny chlóru, ktoré sa vo vode spontánne tvoria a ktoré zo zdravotného hľadiska nepredstavujú riziko. Keďže stanovenie týchto zlúčenín sa nedá robiť na mieste, ako samotný chór, ale iba laboratórne s dobou trvania 1 až 2 týždne, je proces nastavenia optimálnej dávky tzv. oxidačného chlóru zdĺhavejšia.

 

V sledovaní a nastavovaní úpravne sa bude pokračovať, kým nebudú dosiahnuté uspokojivé

výsledky. Inak pitná voda je po chemickej a bakteriologickej stránke v poriadku. Všetky výsledky rozborov sú zasielané aj na RÚVZ v Bratislave.

 

Vyjadrenie odborne spôsobilej osoby.